دوربین خبرساز : دیوار مهربانی که در قائمشهر به کف مهربانی تغییرشکل داد !

0

 

دوربین خبرساز :

دیوار مهربانی که در قائمشهر به کف مهربانی تغییرشکل داد !

DSCF6171+

خانه خبرمازندران(عباس ناساری): ازحدود یکسال پیش دیواری بنام دیوارمهربانی درجای جای  شهرستانهای مختلف جهت رفع نیاز حداقل نیازمندان راه اندازی شده است .

ولی اخیرا موسسه خیریه آل یاسین شهرستان قائمشهر بمدیریت آقای رضا آستیان این دیوار مهربانی را با کف مهربانی  بشرح تصویر فوق تغییرداد تا راحت تر وآسان تر مورد استفاده قرارگیرد !

البته موسسه خیریه آل یاسین فقط به این مهم اکتفا نکرد و صدها نفر را در ایام ویژه سال همچون اعیاد مورد حمایت مالی ومعنوی خود قرار می دهد .خدا خیرش دهد .

DSCF6169+ DSCF6170+ DSCF6171+ DSCF6172+

منتظر خبرهای بعدی (دوربین خبر ساز )باشید …

Abbasnasari1326@gmail.com 

شماره تماس مدیر سایت : عباس ناساری  ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷ 

نظر خود را بیان کنید