بازدید مهندس رحیمی شهردار قائم شهراز مراحل پایانی فاز اول عرشه تقاطع غیرهم سطح میدان جانبازان به روایت تصویر

0

به روایت تصویر

photo_2017-05-16_00-09-091 photo_2017-05-16_00-09-501 photo_2017-05-16_00-09-541 photo_2017-05-16_00-10-41 photo_2017-05-16_00-10-51 photo_2017-05-16_00-10-151 photo_2017-05-16_00-10-191 photo_2017-05-16_00-10-241 photo_2017-05-16_00-10-281 photo_2017-05-16_00-10-321 photo_2017-05-16_00-10-361 photo_2017-05-16_00-10-391 photo_2017-05-16_00-10-431 photo_2017-05-16_00-10-501 photo_2017-05-16_00-10-591 photo_2017-05-16_00-11-051 photo_2017-05-16_00-11-081 photo_2017-05-16_00-11-161 photo_2017-05-16_00-11-211 photo_2017-05-16_00-11-291 photo_2017-05-16_00-11-331 photo_2017-05-16_00-11-371 photo_2017-05-16_00-11-411 photo_2017-05-16_00-11-451 photo_2017-05-16_00-11-591

Abbasnasari1326@gmail.com
شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید