سلام مهربانها ،خوبید ؟ همیشه همانندگلها باشید / چندتوصیه ؛….

0

سلام مهربانها ،خوبید ؟

همیشه همانند گلها شاداب باشید

+ نوای شیوا حتما بشنوید

 

چندتوصیه ؛

شاد باشید

                              غمگین نباشید

لبخند بزنید

                           عبوس نباشید

 

ببخشید

                             فراموشکارباشید

 

مهربان باشید

                           سنگدل نباشید

 

قوی باشید

                         ضعیف نباشید

 

ساده باشید

                          خودخواه نباشید

 

صادق باشید

                      درغگو نباشید

صبور باشید

                       نا شکیبا نباشید

 

انسان باشید

                   نامرد نباشید

 

رازدارباشید

                           افشاکننده نباشید

دلسوزباشید

                     نامهربان نباشید

 

آروم باشید

                    عصبانی نباشید

 

هوشمندباشید

              ریاکارنباشید

 

متواضع باشید

              مغرورنباشید

 

مثبت باشید

               شکاک نباشید

 

خیرخواه باشید

                حسود نباشید

دوستتان دارم

                   مهربانان دوست

خدا یارتان

الله نگهدارتان

شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰

نظر خود را بیان کنید