دوربین خبرساز + راوی(درقالب طنز) : روئیدن چمن در آسفالت شهرداری قائم شهر

0

دوربین خبرساز + راوی(درقالب طنز) :

روئیدن چمن در آسفالت شهرداری قائم شهر

خانه خبرمازندران (عباس ناساری) : روئیدن چمن ازنوع محلی مازندرانی در آسفالت ، کاری از سازمان عمران شهرداری قائم شهر بشرح تصاویر این صفحه ، از چه چیزی حکایت می کند ؟ 

راوی : اگه ازمن بپرسی باید عرض کنم ، همیشه که نباید آسفالت در چمن جوانه بزنه ! مگه چی میشه یکبار چمن درآسفالت شهرداری سبز بشه ؟ …

این همه علف هرز درمنزلمان و روی دیوار سیمانی خونه مان سبز شده، یکبارهم در آسفالت شهرداری سبز بشه ، چی میشه مگه ؟ ما که بخیل نیستیم…

مکان : محله کتی سر قائم شهر…

+ ویدیو سبز شدن چمن در آسفالت  شهرداری قائم شهر…

 

شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید