آیا ورزش بابلسردیگر به پهلوان نیازی ندارد؟ درپی حکمی پهلوان زاده از ورزش بابلسر جداشد!

0

آیا ورزش بابلسردیگر به پهلوان نیازی ندارد؟

درپی حکمی پهلوان زاده از ورزش بابلسر جداشد!

خانه خبرمازندران ناساری : دریک حرکت غیرمنتظرانه وعجولانه همزمان با مسابقات سپک تاکرا قهرمانی کشور(به میزبانی بابلسر) ازسوی مدیرکل ورزش وجوانان مازندران ، اسماعیل پهلوانزاده از بدنه ورزش بابلسر جداشد !! و یاسرابراهیم زاده بعنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان این شهرستان منصوب شد.
شاید دیگر، ورزش شهرستان بابلسربه پهلوان ها نیازی نداشته باشد !
البته پهلوان هرکجا که باشد بازهم پهلوان است وپهلوان باقی خواهد ماند و یقینا اگرطلا را درهرشرایطی قراردهند بازهم طلا باقی خواهدماند و عیارخودرا اردست نخواهد داد.
امیدواریم روئسای ورزش مازندران در دیگرشهرستانهای این استان همانند اسماعیل پهلوان زاده پرتلاش باشند .
با احترام به نظر مدیرکل ورزش وجوانان مازندران ومعاونین محترمشان ، درفرصتی مناسب وخیلی زود بطورمفصل پیرامون چگونگی جابجائی عجولانه وغیرمنتظرانه مدیرورزش بابلسر همزمان با مسابقات  سپک تاکرا قهرمانی کشور ، خواهیم پرداخت .

شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید