ورزشی :  ورزش هزارسنگرآمل با پهلوان قدعلم می کند …

0

ورزشی :

 ورزش هزارسنگرآمل با

پهلوان 

قدعلم می کند …

اکنون که پهلوان به شهر قهرمانان برگشت ، همه باید دست دردست هم دهیم تا همانند شهیدان ودلیرمردان هزار سنگرآمل که درصف اول پهلوانی و رشادت زبانزد کوی وبرزن بودند و درمقابل دشمن افتخار آفرینی کردند…

مازندران – مازیار ناساری : چندی پیش گفتیم ( ابروباد ومه وخورشید وفلک یاری کنید تاورزش بابلسرکه با پهلوان درجمع پهلوانان برترمازندران و بعنوان ضلع پنجم ورزش استان قرارگرفته بود ، بعدازپهلوان همچنان بتواندحرفهائی برای گفتن داشته باشد).

اکنون می گوئیم شهرهزارسنگر ، پهلوان خود را بدست آورد تا شاهد بالا کشیدن لنگرکشتی تنومند ورزش آمل باشیم وازطرفی سکان هدایت ورزش این شهرستان با دستان توانمند پهلوانی که سخره های دریای بابلسر را در ورزش درنوردید و آنرا فتح کرده و درمقابل امواج خروشان آن هرگز سرتسلیم فرود نیاورد ، مسیر ناهموار پیش رو در ورزش هزارسنگر را هموار کند تا پهلوانان توانمندی را به عرصه ورزش شهر هزار سنگر آمل سوق دهد و بر فراز سکوههای ورزش مازندران ، کشور وبعضا آسیا وجهان خود نمائی کنند تا درنهایت ورزش آمل کاملا پهلوانی شود …

اکنون که پهلوان به شهر قهرمانان برگشت ، همه باید دست دردست هم دهیم تا همانند شهیدان ودلیرمردان هزار سنگرآمل که درصف اول پهلوانی و رشادت زبانزد کوی وبرزن بودند و درمقابل دشمن افتخار آفرینی کردند ، اینک نیزسکوههای افتخار درورزش این شهرستان یکی پس از دیگری ازآن جوانهای جویای نام آمل شود و بعنوان یکی از ارکان اصلی و موثر ورزش مازندران در آن بالا بالا ها بدرخشند .
امید است تراوت و جوانی پهلوان بهمراه شایستگی هائی که درگذشته از خود درپست های ورزشی مازندران بنمایش گذاشته بود اینبارنیز چنین کند و موجبات پویائی ورزش شهر هزار سنگر آمل را فراهم سازد که البته این مهم را ورزشکاران بابلسری کاملا حس کردند و اینک نوبت ورزشکاران آملی است تا مزه شیرین این شتایستگی را در عرصه قهرمانی وپهلوانی بچشند . انشاالله تعالی .

پهلوان که دکترای تخصصی مدیریت ورزشی دارد با پتانسیل جوانی  ودانش علم ورزشی خود آمده است تا ورزش آمل را به قطب اول ورزش مازندران تبدیل نماید …

البته نباید زحمات نصری دهدشتی را فراموش کرد . 

شماره تماس,  وتلگرام مدیر سایت : عباس ناساری ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید