وظایف شورای شهر چیست؟ آیا فقط نظارت بر اعمال شهردار و شهرداری است یا… ؟

0

وظایف شورای شهر چیست؟

آیا فقط نظارت بر اعمال شهردار و شهرداری است یا… ؟

 وظایف شورای شهر چیست؟,

 خانه خبرمازندران – عباس ناساری : قانون شوراها با آخرین اصلاحات

فصل اول – تشكيلات :

طبق تعریف قانون، براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌ فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي ‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به‌نام شوراي ‌روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد و به‌منظور جلوگيري از تبعيض و‌جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آن،‌شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي‌شود.

 

شماره تماس مدیرسایت(عباس ناساری) :   ۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

آدرس الکترونیکی :abbasnasari1947@gmail.com

نظر خود را بیان کنید