شیر، شیر است گرچه پیر ُبود

0

شیر، شیر است گرچه پیر ُبود

هرچند که پیری، خسته دل و ناتوان شده ام

ولی ، هرگاه که یاد تو کردم، جوان شده ام

 

 

چون جوان بودم، می گفتم

شیر، شیر است گرچه پیرُبود

 

چون به پیری رسیدم، دانستم 

که پیر، پیر بود گرچه شیر بود

 روزگاری بود و ما هم روزگاری داشتیم

با همه بی اعتباری، اعتباری داشتیم

خوب بدانید که ؛

شیر، شیر است گرچه پیر ُبود

 

نظر خود را بیان کنید